NRRU

IT ACCOUNT

Nrru IT Account คือ บัญชีผู้ใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น Nrrumail , Wi-Fi (nrru@mac), Microsoft Office 365, Google Workspace,Nrru VPN เป็นต้น (ยังไม่รวมการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา และ ระบบ NRRU-MIS) ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงาน รวมไปถึงใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นนักศึกษาและบุคลากรทุกคนจำเป็นจะต้องมี NRRU IT Account


วิดีโอแนะนำ IT Account

Services / บริการของเรา

I Support / ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่แอดไลน์ @IT Support Nrru หรือ โทร : 0905982246


ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี้